INFORMACJA dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach dla rodziców i uczniów w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie obowiązywania nauczania zdalnego w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa

INFORMACJA

 

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach dla rodziców i uczniów w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie obowiązywania nauczania zdalnego w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa

 

Szanowni Rodzice naszych Uczniów,

Drodzy Uczniowie

 

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dobrej współpracy z Państwa strony udało nam się - z korzyścią dla naszych uczniów - wdrożyć nauczanie zdalne w czasie zawieszenia zajęć, zgodnie z wcześniejszym zaleceniem MEN. Nauczyciele szybko wprowadzili nowe metody i formy pracy z uczniami, a uczniowie bardzo odpowiedzialnie zareagowali na naszą ofertę edukacji zdalnej, o czym świadczy nie tylko bardzo dobra frekwencja na prowadzonych zajęciach, ale także opinie uczniów zebrane przez wychowawców oddziałów klasowych.

 

 

Wszystkim — Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom — dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i wszelką pomoc w realizacji zdalnego nauczania.

 

Epidemia koronawirusa jest dla nas wszystkich sytuacją zupełnie nową i wielkim wyzwaniem, również w obszarze edukacji. Jest to dla nas wszystkich wielki i trudny egzamin.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 marca 2020 od dnia 25 marca (środa) kształcenie zdalne będzie realizowane w sposób sformalizowany, z uwzględnieniem wszystkich aspektów nauczania. Nauczyciele będą nie tylko realizowali programy nauczania, ale także monitorowali aktywność uczniów na zajęciach, oceniali postępy uczniów w nauce i wystawiali oceny. W związku z tym informuję, że:

 

  • Dobór narzędzi w tej formie kształcenia będzie uwzględniał następujące przesłanki: aktualne zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Ewentualne problemy rodzic lub pełnoletni uczeń powinien zgłosić wychowawcy klasy. Informacje na temat dostępności urządzeń i sytuacji rodzinnej uczniów wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać nauczycielom uczącym w danym oddziale klasowym.

 

  • Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN (np. witryna edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także programów edukacyjnych TVP. Nauczyciel mają do wyboru wiele form pracy zdalnej: np. przesyłanie uczniom materiałów do pracy poprzez dziennik elektroniczny, prowadzenie zajęć online z całą klasą, konsultacje indywidualne online lub mailowe, oglądanie programów edukacyjnych w TV, oglądanie filmów lub słuchanie audycji radiowych.

 

  • Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach zdalnych prowadzonych przez nauczyciela, zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji danego oddziału klasowego. Nauczyciele będą monitorować aktywność uczniów na zajęciach. Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach, rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.

 

  • W trakcie lekcji nauczyciel - podobnie jak do tej pory - będzie utrzymywał z uczniami kontakt, np. bezpośrednio online, na platformie edukacyjnej lub w inny sposób (z użyciem innych komunikatorów, telefonu itp.).

 

  • W procesie monitorowania postępów uczniów oraz oceniania ich wiedzy i umiejętności będą stosowane m.in. następujące formy: ocenianie aktywności i odpowiedzi uczniów w trakcie zajęć on-line, krótkie wypowiedzi pisemne wpisywane w czasie rzeczywistym do formularzy online, prace pisemne wysyłane drogą elektroniczną do nauczyciela, różnego rodzaju zadania wykonywane w programach edukacyjnych, na platformie epodreczniki.pl, quizy online, indywidualne spotkania online oraz inne formy ustalone z nauczycielem. Nauczyciel jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać i oceniać prace uczniów. Bieżące informacje na temat postępów uczniów będą dostępne w dzienniku elektronicznym, mogą również być przekazywane podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

 

  • Aby zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzone przez nauczycieli zajęcia będą zróżnicowane: część zajęć wymagać będzie korzystania z komputera (lub innego urządzenia umożliwiającego elektroniczną komunikację) w zakresie wizji (prezentacje udostępniane uczniom, materiały z podręczników elektronicznych itp.) i fonii, niektóre tylko w zakresie fonii (połączenia głosowego z zespołem klasowym i nauczycielem), a pozostałe w innej formie - ustalonej przez nauczyciela. Monitorowanie czasu pracy uczniów przed ekranem monitora jest zadaniem wychowawcy.

 

  • Podczas korzystania z programów komputerowych i użytkowania zasobów internetu wskazane jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa (m.in. nie należy udostępniać żadnych danych osobom postronnym, nie należy otwierać wiadomości oraz załączników do wiadomości od osób nieznanych, należy dbać o aktualizacje systemu operacyjnego, warto wyposażyć komputer w program antywirusowy itp.).

 

  • Należy pamiętać o tym, że zgodnie z zapisem zawartym w Statucie szkoły nie wolno w jakikolwiek sposób rejestrować (nagrywać) prowadzonych lekcji (dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli), chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na nagrywanie jego prelekcji i pisemnie poinformuje o tym dyrektora.

 

  • Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny — są ustalone w Statucie szkoły. Wniosek do dyrektora szkoły można w tej sprawie wysłać elektronicznie na adres: lopsary@interia.pl. Ww. egzaminy będą przeprowadzane z wykorzystaniem wskazanego przez dyrektora szkoły komunikatora internetowego.

 

  • Najlepszą formą komunikacji między rodzicem a nauczycielem jest przekazywanie informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego — w ten sposób można kontaktować się na bieżąco z wychowawcą, pozostałymi nauczycielami czy dyrektorem. Informacja o terminach i formach stałych konsultacji nauczycieli zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. Ponadto we wszelkich sprawach można również kontaktować się z dyrektorem szkoły — numer telefonu 781-981-997, adres e-mailowy szkoły: lopsary@interia.pl.

 

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z wiadomościami i treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny i systematycznego wykonywania zadań zlecanych przez nauczycieli.

 

Rodziców prosimy o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli, wychowawców i dyrektora w dzienniku elektronicznym. Prosimy również o systematyczną współpracę rodziców z wychowawcą, m.in. w zakresie informowania o szczególnych potrzebach uczniów, problemach ze sprzętem komputerowym itp. Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cenne.

 

Serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowia i dużo sił w tym trudnym czasie

Jarosław Kacorzyk