DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP:

Liceum Ogólnokształcące w Psarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lopsary.superszkolna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-19

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Serwis internetowy szkoły wykorzystuje następujące rozwiązania: HTML5, WCAG 2.0 (AA). Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takie jak np. Window-Eyes. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 19-10-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej lopsary@interia.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 34 3579 437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Liceum Ogólnokształcące w Psarach zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku przy ul. Głównej 91 w Psarach.

Do budynku prowadzą 3 wejścia -  jedno wejście od ulicy Głównej i dwa wejścia od strony boiska. Do wejść od strony ulicy i bocznego od strony boiska  prowadzą schody. Wejście przy sali gimnastycznej jest dostosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach (wjazd bez utrudnień  możliwy tylko na salę gimnastyczną).

Wnętrze budynku szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (budynek trzykondygnacyjny, bez wind, podjazdów oraz platform). Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Na terenie szkoły nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.