KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA UCZNIA I JEGO RODZICÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest  Liceum Ogólnokształcące w Psarach, przy ul. Głównej 91 , reprezentowane przez Dyrektora mgr Jarosława Kacorzyka

2  Inspektorem Ochrony danych jest mgr inż. Bernard Świerzy, email:bswierzy@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nimi dane rodzica (opiekuna prawnego) w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, ustawą z dnia 10 maja 2018: o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO

b. dane osobowe ucznia związane z udziałem ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w szkole lub  poza nią na podstawie podpisanej zgody, przetwarzane na podstawie art, 6 ust. 1 a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku - RODO

d. wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkolę na stronie internetowej szkoły oraz  w prasie lokalnej, telewizji na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (jeżeli dotyczy)

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in: Ministerstwo Edukacji Narodowej - System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Gminy w Woźnikach, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody.

5. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego uczęszczaniem do szkoły przetwarzane będą na podstawie dokumentacji podmiotu uprawnionego do dokonania badania.

6. Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nimi dane rodzica (opiekuna prawnego) nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w rożnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodzica/opiekuna prawnego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl , gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w punkcie 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/ Pani zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do ewidencji uczniów szkoły  (czyli nieprzyjęcie ucznia).

11. Podanie danych wymienionych w pkt 3 b oraz c oraz wymaga pisemnej zgody. Brak zgody skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału ucznia w konkursach lub zawodach

12. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.