ZARYS HISTORII LO W PSARACH

 

       Historię naszej szkoły należy rozpocząć od  1985 roku, kiedy mieszkańcy wsi Babienica i Psary założyli Komitet budowy nowej szkoły dla dzieci z  tych dwóch miejscowości. Przewodniczącym Komitetu został ówczesny dyrektor szkoły, pan Andrzej Ślęzok. W Komitecie aktywnie działała grupa miejscowych mieszkańców,  co zaowocowało rozpoczęciem budowy szkoły. Ogromnym wsparciem w tym przedsięwzięciu były wpłaty i praca  mieszkańców oraz dochody z działalności gospodarczej Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł”.       

       W 1994 roku, mając na uwadze potrzeby oświatowe mieszkańców gminy, dokonano, z udziałem ekspertów,  analizy demograficznej i postanowiono utworzyć w budynku szkoły podstawowej średnią szkołę ogólnokształcącą. Głównym inicjatorem utworzenia Liceum był ówczesny Burmistrz  Miasta  i Gminy Woźniki, pan Edward Maniura.  I tak 2 września 1996 roku dokonano uroczystego otwarcia budynku. Pierwszym dyrektorem  Liceum został pan Józef Breguła,  pracę rozpoczęło 10 nauczycieli, a do pierwszych klas przyjęto 47 osób. Warunki pracy w nowej szkole były  bardzo dobre, chociaż brakowało sprzętu i pomocy naukowych. Pierwszymi wychowawcami zostały panie  Elżbieta Oleksik i Ewa Duda, a obydwie  klasy miały profil  informatyczno- językowy. Zaufali nam rodzice i uczniowie, których celem było zdanie matury i uzyskanie średniego wykształcenia. Przecierali szlaki wiedzy dla  następnych roczników, z których najliczniejszym był rocznik 1997-2001, kiedy to szkołę ukończyło 57 uczniów.

        Pan Józef Breguła sprawował funkcję dyrektora do czasu przejścia na emeryturę, w 2005 roku. W roku szkolnym 2005/2006 funkcję pełniącego obowiązki dyrektora sprawował pan Horst Kieloch.  Drugim dyrektorem LO, wyłonionym na drodze konkursu była pani Ewa – Duda-Zaręba i sprawowała tę funkcję przez 10 lat. W roku szkolnym 2006/2007 zastępował ją pan Jarosław Kacorzyk. Trzecim, obecnym dyrektorem LO jest pan Jarosław Kacorzyk, pełniący tę funkcję od  września 2016. Na emeryturę, poza p. Józefem Bregułą,  przeszło pięciu pedagogów: p. Horst Kieloch, ksiądz Krzysztof Bielicki, p. Grzegorz Wójcik, p. Małgorzata Ulik i p. Elżbieta Oleksik.   

             Profile kształcenia i przedmioty rozszerzone zmieniały się w ciągu lat zgodnie z zainteresowaniami uczniów i ich potrzebami. Dotychczas szkołę ukończyło 672 uczniów, z których prawie wszyscy zdali maturę. Pierwszą, nową maturę w 2005 roku,  ocenianą przez zewnętrznych egzaminatorów zdało 98% naszych absolwentów, co świadczy o wysokim poziomie nauczania w naszej szkole. Priorytetem dyrekcji i nauczycieli było i jest dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, dalszego kształcenia i życia zawodowego. Przez wszystkie lata nauczyciele poświęcali uczniom chętnym, aby poszerzać wiedzę, swój czas i służyli pomocą. Nasi absolwenci studiowali i studiują na wielu uczelniach w kraju, a nawet za granicą. Wśród naszych absolwentów mamy  nauczycieli – co nas bardzo cieszy, inżynierów, ekonomistów, prawników, w przyszłości lekarzy. Możemy się także pochwalić byłymi uczniami z tytułem doktora.   Niektórzy, zamiast dalszego kształcenia, wybrali pracę zawodową, wielu pozakładało własne firmy. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i konkursach artystycznych. Wielu z nich odniosło sukcesy, które często później zaważyły na ich wyborach dotyczących dalszego życia.

         Przez wszystkie lata istnienia szkoły, kolejni dyrektorzy i   nauczyciele starali się, aby młodzież LO w Psarach nie miała kompleksów uczniów z wiejskiej szkoły. Wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, projekty – z tego jest znana nasza szkoła. Pierwszy grant z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności zdobyliśmy w 2005 roku i był to jeden z pierwszych projektów w szkołach naszej gminy. W kolejnych latach realizowaliśmy projekty unijne, dwu- i trzyletnie. Dzięki tym projektom, uczniowie brali udział w zajęciach dodatkowych, jeździli na wycieczki i wzbogaciła się baza materialna szkoły. Bardzo dobre wyposażenie w pomoce naukowe i stałe unowocześnianie szkoły to zasługa kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów i przyjaciół szkoły. Ogromnym wsparciem dla nas byli i są,  obecny i poprzedni burmistrzowie Gminy Woźniki, panowie Edward Maniura i Alojzy Cichowski oraz pani dyrektor  Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół , Zofia Cichowska.

 

Opracowała Anna Musik